Źródła finansowania NGO

Istnieje wiele źródeł finansowania inicjatyw obywatelskich realizowanych przez organizacje pozarządowe. Ogólnie rzecz biorąc, można podzielić je na kilka grup:

 • Dotacje i subwencje przekazywane zgodnie z ustawą o finansach publicznych, mogą pochodzić z budżetu Unii Europejskiej (np. programy operacyjne), z budżetu państwa (np. Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki Wojewody), a także z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (województwa, powiatu, gminy). Można powiedzieć, że środki te są „znaczone”, to znaczy, że każda złotówka powinna być wydatkowana na z góry określony cel, wpisujący się w ustawowe zadania publiczne.
 • Odpisy od podatku dochodowego osób fizycznych na rzecz OPP – tzw. 1%.
 • Granty, czyli środki pochodzące z fundacji prywatnych, przekazywane na realizację zadań społecznie użytecznych (są rozliczane podobnie jak dotacje publiczne).
 • Środki prywatne pochodzące ze składek członkowskich, darowizn, zbiórek publicznych, datków, spadków i zapisów.
 • Opłaty wnoszone przez uczestników zadania (w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego).
 • Dochody organizacji pozarządowych pochodzące ze źródeł rynkowych, np. dochody z majątku (np. sprzedaż i wynajem środków trwałych, lokaty oszczędnościowe), zyski wypracowane w ramach działalności gospodarczej.

Środki pochodzące od osób prywatnych, w tym sponsorów, mają tę zaletę, że mogą być wydatkowane w sposób bardziej elastyczny niż dotacje publiczne. W części mogą być też przeznaczone na funkcjonowanie organizacji pozarządowej, czyli tzw. koszty administracyjne, których nie da się przypisać do konkretnych projektów (np. opłaty o charakterze publicznoprawnym, zakup usług telekomunikacyjnych, prowadzenie strony internetowej itp.).

Więcej informacji o źródłach finansowania działań obywatelskich oraz o aktualnie ogłoszonych konkursach można znaleźć w portalu ngo.pl (zakładka „Fundusze”).

 

Zestawienie Fundacji ogłaszających konkursy grantowe oraz udzielających wsparcia w formie darowizn (stan na dzień 15.10.2018)

Nazwa Fundacji

Program grantowy - cele

Wysokość grantu

Kto może się ubiegać

Termin naboru

Kontakt

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. I.J.Paderewskiego

(wcześniej Fundacja Banku Zachodniego WBK)

fundacja.santander.pl

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Cel: krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży (w wieku 10-26 lat) oraz zasad fair play.

Przedmiotem dofinansowania są: drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady, turnieje sportowe.

Nie finansują: Zagranicznych wyjazdów drużyn, indywidualnych udziałów w zawodach sportowych / treningach, wyposażenia hal sportowych, boisk itp.

Do 10.000 zł

Organizacje społeczne lub instytucje posiadające osobowość prawną

 

Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym oraz indywidualnym osobom fizycznym

W 2018 r. nabór był ogłoszonyw terminie 30 czerwca - 31 lipca

ul. Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

https://fundacja.santander.pl/

e-mail: fundacja@santander.pl
telefon:
22 586 89 99 – programy grantowe

Tu mieszkam, tu zmieniam

Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

Finansowane są projekty z zakresu:

 • zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
 • ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia  miejsc  pamięci,  ochrony  i  poszerzania  wiedzy  o  środowisku  naturalnym, 
 • promocji  i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci,
 • budowania wspólnot międzypokoleniowych,
 • pogłębiania więzi lokalnych,
 • współpracy między organizacjami,
 • poprawy jakości życia

25  grantów po 10.000 zł

35  grantów po 7.000 zł

61  grantów po 5.000 zł

Organizacje społeczne lub instytucje posiadające osobowość prawną działające non-profit

 

Granty nie są przyznawane podmiotom komercyjnym oraz indywidualnym osobom fizycznym

W 2018 r. nabór był od 20 września do 15 października

ul. Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

https://fundacja.santander.pl/

e-mail: fundacja@santander.pl
telefon:
22 586 89 99 – programy grantowe

Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. I.J.Paderewskiego

(wcześniej Fundacja Banku Zachodniego WBK)

fundacja.santander.pl

Bank Dziecięcych Uśmiechów

Program został stworzony z myślą o wsparciu instytucji i organizacji społecznych pracujących na co dzień z dziećmi do 18 roku życia z rodzin potrzebujących. Chcemy wspólnie wskazywać dzieciom pozytywne wzorce, uczyć i otaczać opieką.

Kwota się zmienia, w I edycji 2018 było to 5.000 zł

placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły, domy dziecka

W 2018 r. nabór był w lutym

ul. Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

https://fundacja.santander.pl/

e-mail: fundacja@santander.pl
telefon:
22 586 89 99 – programy grantowe

Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja wspiera inicjatywy, w które jest zaangażowana młodzież w ramach poniższych zagadnień:

1. Rozwój i edukacja

2. Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna.

3. Kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

Kwota się zmienia, w I edycji 2018 r. było to 10 tys. zł

Granty przyznawane są instytucjom
budżetowym
lub organizacjom społecznym, które
posiadają osobowość prawną

W 2017 r. - październik/listopad

I edycja 2018 była ogłoszona w terminie kwiecień-maj

ul. Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

https://fundacja.santander.pl/

e-mail: fundacja@santander.pl
telefon:
22 586 89 99 – programy grantowe

Fundacja PKO Banku Polskiego

www.fundacjapkobp.pl

Fundacja PKO Banku Polskiego angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych: Edukacja, Tradycja, Nadzieja, Zdrowie, Kultura, Ekologia, Sport.

Kategorie projektów:

- Projekty Strategiczne to zadania Fundacji, które zakładają długofalową współpracę na zasadach partnerstwa strategicznego z dowolnym podmiotem prawnym działającym na skalę ogólnopolską.

- Projekty Lokalne zakładają zaangażowanie podmiotów prawnych działających na danym terenie, którymi są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego lub placówki użyteczności publicznej (np. szkoły).

- projekty indywidualne i specjalne (własne Fundacji lub pracowników Banku).

Nie określono organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego, placówki użyteczności publicznej (np. szkoły) Nabór ciągły

Tel. (22) 580 32 85

lub formularz kontaktowy dostępny na stronie

https://www.fundacjapkobp.pl/

Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona

www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona

Wsparcie udzielane jest w ramach celów statutowych Fundacji:

 • oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
 • przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
 • popularyzowania wiedzy bankowej,
 • niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony środowiska,
 • realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
 • upowszechniania kultury.

Nie określono

Organizacje pozarządowe i kościelne, instytucje publiczne

Nabór ciągły

ul.Żwirki i Wigury 31,

02-091 Warszawa

tel: 22 524 88 08

Fundacja TAURON

http://www.fundacjatauron.pl

Fundacja wspiera projekty rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki. Dodatkowo projekty w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Nie określono

osoby fizyczne i osoby prawne

Nabór ciągły

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

e-mail: biuro@fundacjatauron.pl

Fundacja Energa

grupa.energa.pl/otoczenie/fundacja

Fundacja realizuje następujące cele:

 • wspieranie rozwoju publicznych placówek ochrony zdrowia, opieki paliatywnej oraz pomocy i opieki społecznej,
 • wspieranie rozwoju medycznych badań naukowych i wiedzy medycznej,
 • wspieranie inicjatyw, których celem jest leczenie i opieka nad chorymi dziećmi i młodzieżą, wspieranie potrzeb osób fizycznych w zakresie świadczeń medycznych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a także - potrzeb materialnych osób fizycznych poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń losowych, w szczególności wywołanych przez siły przyrody czy ruch pojazdów,
 • wspieranie rozwoju jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Policji oraz innych służb ratowniczych,
 • wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój nauki, kultury, oświaty i życia religijnego w Polsce,
 • wspieranie działań mających na celu upowszechnienie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych,
 • wspieranie instytucji sprawujących opiekę nad dziełami sztuki, zabytkowymi obiektami architektonicznymi,
 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej, a także wspieranie podmiotów zaangażowanych w tego typu działalność,
 • wspieranie działalności organizacji społecznych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie,
 • wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie lub borykających się z dysfunkcjami społecznymi,
 • upowszechnianie wiedzy na temat korzystania z energii elektrycznej, w szczególności kształtowanie postaw sprzyjających efektywności energetycznej oraz stymulowanie zachowań pro oszczędnościowych w Polsce.

Nie określono

osoby fizyczne i osoby prawne

Nabór ciągły

Biuro Fundacji

al. Grunwaldzka 472

pokój nr 583

80-309 Gdańsk

e-mail: fundacja@energa.pl

Fundacja PGE

www.gkpge.pl/Fundacja

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

 • nauka i edukacja
 • lecznictwo i ochrona zdrowia
 • pomoc społeczna
 • działalność ekologiczna i ochrona środowiska
 • sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Nie określono

Osoby prawne - podmioty, które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym

Nabór ciągły

Biuro Fundacji PGE 
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa 

tel. 22 340 17 95

Fundacja Tesco

(do czerwca 2017 r. pod nazwą Fundacja "Tesco Dzieciom")

www.fundacjatesco.pl

„Decydujesz, pomagamy”

Zgłaszane projekty powinny koncentrować się wokół szeroko rozumianej poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Wnioski mogą dotyczyć m.in. ożywiania przestrzeni publicznej, edukacji dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia i promocji aktywnego trybu życia czy stanowić odpowiedź na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych.

5.000 zł

3.000 zł lub

1.000 zł

organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i grupy nieformalne

V edycja - do 18 listopada

ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków
e-mail: kontakt@fundacjatesco.pl

t.: 506 001 649

Fundacja Orange

fundacja.orange.pl

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. W ten sposób zyskują liczne kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku.

Realizuje autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak: MegaMisja, #SuperKoderzy, Pracownie Orange oraz Wolontariat pracowniczy w Orange. Wspiera także merytorycznie, organizacyjnie i finansowo projekty innych organizacji.

Nie określono

M.in. szkoły podstawowe, gminy, świetlice wiejskie

Pracownie Orange - ostatni nabór był w terminie 10.08-15.09.2017

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa 

Tel. 22 527 40 14

fundacja@orange.com

 

Fundacja mBanku

www.mbank.pl/mfundacja/strona-glowna/

Misją mFundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży w nauce matematyki. Programy fundacji dotyczące edukacji matematycznej dzieci to:

- mPotęga

- Wakacje z matematyką

- Mistrzowie matematyki (stypendia dla uzdolnionej młodzieży)

- Dotacje na projekty z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej.

 

mPotęga:
2-8 tys. zł

Wakacje z matematyką:
5 tys. zł

Szkoły, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i biblioteki publiczne, grupy nieformalne

 

 

Konkursy grantowe ogłaszane są cyklicznie.

Dotacje na edukację matematyczną - przez cały rok.

ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

Telefon: 22 438 23 18

fundacja@mbank.pl

Fundacja BGK
im. J. K. Steczkowskiego

www.fundacja.bgk.pl

 

1) Konkurs "Małe Miasto"

Celem jest przekazanie dzieciom w wieku 8-12 lat wiedzy na temat obrotu i wartości pieniądza, pokazanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki (praca, wynagrodzenie, podatki). Kluczowym  działaniem Konkursu „Małe  Miasto”  jest symulacja dorosłego  życia przez Uczestników, gdzie uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia przez 5 dni w warsztatach edukacyjnych u Przedsiębiorców reprezentujących różne branże.

2) Konkurs "Moja Mała Ojczyzna"

Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej,
poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Adresatem działań są członkowie lokalnych społeczności, członkowie lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3) Program "Na dobry początek!"

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno- ekonomicznym. Wskazane jest, aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były wykorzystane nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

4) Program "Generacja 5.0"

Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 50 +, pobudzenie ich do aktywności oraz wpływanie na budowanie więzi międzypokoleniowych.

Ponadto Fundacja realizuje m.in. programy: Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży oraz wolontariat pracowniczy.

Małe Miasto - do 200 tys. zł

Moja Mała Ojczyzna - 20 tys. lub 30 tys. zł

Na dobry początek: od 3 do 10 tys. zł

Generacja 5.0 - do 15 tys. zł

organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki oraz ośrodki kultury i sportu

W 2018 r. nabór do programów grantowych trwał do: - 2 września (Małe Miasto),

- 16 września (Moja Mała Ojczyzna)

- 23 września

Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

tel. +48 22 522 93 75

e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl

Fundacja Kroneneberga  przy Citi Handlowy

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/index.htm

Udziela dofinansowania w ramach poniższych obszarów programowych:

 - Innowacje w edukacji,

 - Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,

 - Dziedzictwo kulturowe,

 - Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,

 - Priorytety ochrony zdrowia,

 - Polityka społeczna.

Nie określono

fundacje, stowarzyszenia, uczelnie wyższe, szkoły, domy kultury,

biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego

Nabór ciągły

ul. Traugutta 7/9
00-067 Warszawa

 Tel.: +48 22 826 83 24
E-mail: poczta@kronenberg.org.pl

 

Fundacja LOTTO

www.fundacjalotto.pl

Program Mini Grantów

Fundacja wspiera inicjatywy innych organizacji non-profit ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury.

 

Nie określono

Podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej (organizacje non-profit), m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Nabór ciągły

ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
tel. (22) 618 66 77
e-mail: fundacja@fundacjalotto.pl

Fundacja KGHM Polska Miedź

http://fundacjakghm.pl/

Podstawą działania Fundacji KGHM są darowizny, których udziela osobom fizycznym oraz instytucjom.
Osoby fizyczne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, a instytucje wspierane są w realizacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w czterech  obszarach tematycznych:

kultury i tradycji,

sportu i rekreacji,

nauki i edukacji

oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

Dowolna

Instytucje – organizacje społeczne i kościelne, UKS-y, domy kultury, szkoły itp.

Nabór ciągły

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin

Telefon +48 (76) 74 78 132
E-mail: fundacja@kghm.pl

Fundacja PZU

http://fundacjapzu.pl/

Fundacja prowadzi trzy programy dotacyjne:

 • „Z Fundacją PZU po lekcjach”
 • „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”
 • „Fundacja PZU z kulturą”

Ponadto Fundacja finansuje przedsięwzięcia zgodne z jej celami statutowymi, tj. w zakresie:

1) pomocy  społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

3) podtrzymywania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) ochrony i promocji zdrowia,

5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

7) działań na rzecz mniejszości narodowych,

8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

9) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

11) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

13) porządku  i  bezpieczeństwa  publicznego  oraz  przeciwdziałania  patologiom  społecznym oraz prowadzenia akcji społecznych związanych z bezpieczeństwem na drogach

14) ratownictwa i ochrony ludności,

15) pomocy  ofiarom  katastrof,  klęsk  żywiołowych,  konfliktów  zbrojnych   i   wojen   w   kraju i za granicą,

16) promocji  i  organizacji  wolontariatu.

 

organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, realizujące projekty na obszarach wiejskich i w małych miastach

 

Konkursy w ramach programów grantowych są ogłaszane raz w roku (w 2018 r. były w okresie czerwiec-lipiec).

W ramach dotacji pozakonkursowych nabór trwa cały rok.

Biuro Fundacji PZU
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
tel: +48 22 582 25 38
e-mail: fundacja@pzu.pl

Fundacja AVIVA
To dla mnie ważne

http://todlamniewazne.pl/

Program „To dla mnie ważne”

Cel: wsparcie dzieci 0-13 lat w ich rozwoju, pomoc w edukacji oraz wzmacnianie ich pasji i talentów, np.:

doposażenie świetlic, zakup sprzętu edukacyjnego, pomocy naukowych, sprzętu pomagającego rozwijać dziecięce hobby, stworzenie aplikacji mobilnych pomagających w zdobywaniu wiedzy

Pula 300 tys. zł do podziału

stowarzyszenia i fundacje, samorządy i podległe im jednostki, zwłaszcza przedszkola, szkoły, świetlice, domy kultury.

Ostatnia ogłoszona V edycja była w 2017 r. – nabór trwał do 21 maja.

ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa
tel: 606 356 742
e-mail: fundacja@aviva.pl
 

Fundacja Orlen
Dar Serca

http://www.orlendarserca.pl/

Fundacja wspiera finansowo (poprzez udzielenie darowizn) inicjatywy wpisujące się w jej cele statutowe, m.in. w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, rozwój wspólnot lokalnych, edukacji i oświaty, kultury, ekologii.

Fundacja realizuje też programy grantowe, np. konkurs "Moje miejsce na Ziemi".

Nie określono

Osoby fizyczne i prawne

Nabór ciągły

Adres do korespondencji:
Fundacja ORLEN - DAR SERCA
ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel. 22 778 08 53​
e-mail: fundacja@orlen.pl

Fundacja LOTOS

www.fundacjalotos.pl

Misją Fundacji LOTOS jest wszechstronna działalność społeczna wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego.

Fundacja LOTOS, zgodnie z założeniami Strategii społecznej odpowiedzialności LOTOSU w zakresie działań społecznych, koncentruje swoje wsparcie przede wszystkim na trzech kluczowych obszarach, tj. ekologia i ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wyrównywanie różnic społecznych, z nakierowaniem na dzieci i młodzież m.in. poprzez inwestycje w naukę, edukację i oświatę.

Nie określono

Osoby fizyczne i prawne

Nabór ciągły

ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
tel. 58 308 73 72
biuro@fundacjalotos.pl
 

Fundacje VELUX

(VILLUM FONDEN oraz VELUX FONDEN)

http://www.veluxfondene.dk/

Wspiera projekty z zakresu ochrony socjalnej, niwelowania różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży, zapobiegające wykluczeniu społecznemu, np. działalności informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej; projekty poświęcone aktywizacji osób młodych (do 25 roku życia) z problemami na rynku pracy, w tym np. programy pomagające zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Nowy program grantowy Fundacji dotyczący wsparcia edukacji zawodowej w Polsce, będzie obowiązywał w latach 2018-2028. Celem jest wspieranie rozwoju edukacji zawodowej oraz szkoleń dla młodych ludzi, i tym samym ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

 

Organizacje pozarządowe, szkoły, władze publiczne, lokalni innowatorzy

Nabór ciągły

 

Fundacja im. Stefana Batorego

http://www.batory.org.pl/

"Demokracja w Działaniu"

Celem programu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.

od 20 tys. do 100 tys. zł Organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa. W 2018 r. nabór wniosków trwał do 16 września.

Fundacja im. Stefana Batorego
ul.Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

tel. 22 536 02 52

demokracja@batory.org.pl

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

http://dzialajlokalnie.pl/

Program grantowy „Działaj lokalnie”

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

W lokalnych konkursach grantowych można ubiegać się o wsparcie na realizację projektów, które:

 • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
 • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
 • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

O dofinansowanie należy ubiegać się w certyfikowanych ośrodkach programu - w województwie warmińsko-mazurskim jest ich sześć:

1) Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"

2) Gołdapski Fundusz Lokalny

3) LGD "Warmiński Zakątek"

4) LGD Stowarzyszenie "Południowa Warmia"

5) Nidzicki Fundusz Lokalny

6) Stowarzyszenie "Przystań"

Maks. 6000 zł

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, które są objęte zasięgiem Ośrodków Działaj Lokalnie.

Działaj Lokalnie w 2018 roku – nabory trwały do maja

 

Realizacja projektów od połowy maja do końca listopada

Program „Działaj Lokalnie”
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Adres biura:
ul. Marszałkowska 6/6,00-590 Warszawa
Telefony:
22 622 01 22,
22 622 02 08,
22 622 02 09

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

https://rownacszanse.pl

Program „Równać Szanse”

Celem  Programu  jest wyrównanie szans  młodych  ludzi  na  dobry  start  w  dorosłe  życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej  miejscowości  potrafi  samodzielnie i  świadomie  osiągać  wyznaczone  przez  siebie  cele  myśląc  perspektywicznie  o  własnej przyszłości. Projekty muszą zakładać działania młodzieży, tak aby stała się aktywnym  twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu. Ponadto powinny dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań, a także inspirować do podejmowania nowych wyzwań; umożliwiać  młodzieży  współpracę  i  pozyskiwanie  lokalnych  partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi,  rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami).

do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne

- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

- miejskie i gminne domy kultury,

- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

- Ochotnicze Straże Pożarne,

- nieformalne grupy dorosłych.

konkurs ogłaszany raz w roku.

Nabór w 2018 roku trwał do 25 października

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20
00-062 Warszawa

e-mail: rownacszanse[at]pcyf.org.pl

tel: 22 826 10 16

KULCZYK FOUNDATION

https://kulczykfoundation.org.pl/

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

Granty przyznawane są wyłącznie na projekty infrastrukturalne, to jest takie, w których istotą  projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych,

trwałych cech funkcjonalnych.

Przykładowe projekty dofinansowane przez Fundację:

- stworzenie miejsca rehabilitacji i rekreacji dla autystów, w którym znajdą miejsce do samorealizacji oraz nauki prawidłowych zachowań w ramach treningów umiejętności społecznych;

- zakup mobilnego inkubatora do karetki, który zapewni noworodkom bezpieczną i kompletną opiekę medyczną podczas transportu do szpitala;

- zakup pomocy naukowych, które poszerzą ofertę zajęć Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie, ich wykorzystanie pomoże zwiększając świadomość ekologiczną młodzieży i dorosłych

25.000 zł

stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury,

przedsiębiorstwa społeczne, oraz jednostki samorządu terytorialnego utworzone i działające na podstawie prawa polskiego

Dwa nabory w roku

ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
tel. 22 522 31 31
office@kulczykfoundation.org.pl