Gdzie szukać wsparcia?


W województwie warmińsko-mazurskim istnieje infrastruktura wsparcia dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w postaci m.in. centrów organizacji pozarządowych, ośrodków wspierania ekonomii społecznej, inkubatorów ekonomii społecznej czy lokalnych grup działania.