Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy

Lista projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych, które w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2019 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej "Wiedza i umiejętności animatorów społecznych - dyżurnych Olsztyńskiego Telefonu Zaufania
"Anonimowy Przyjaciel" gwarancją skuteczności pomocy osobom uzależnionym."
Szkolenie wolontariuszy OTZ
2 260 zł
2 Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” „SAKRUM – sięgnij po życie” 25 000 zł
3 Fundacja „Moda na Warmię i Mazury” „XVI edycja Europejskiej Nocy Bez Wypadku – kampanii skierowanej do osób
prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu”
7 900 zł
4 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom „Dajmy Szansę” „Uwalniamy talenty” 6 600 zł
5 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie „Sukurs”
„Program dla rodzin z problemem przemocy w przebiegu choroby
uzależnienia od alkoholu oraz współistniejącego współuzależnienia”
6 700 zł
6 Fundacja „Prymus” „Szczęśliwi i Tolerancyjni” 13 000 zł
7 Caritas Diecezji Toruńskiej – Działdowskie
Centrum Caritas im. Arcybiskupa Antoniego
Juliana Nowowiejskiego
„Jestem młody – wolny od uzależnień” 8 200 zł
8 Fundacja „Radosne dzieci” „Lepiej jest żyć świadomie” 10 840 zł
9 Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych „Twoje decyzje – Twoja przyszłość” 14 500 zł
10 Stowarzyszenie WYJŚCIE „Alkohol Twój wróg – pułapka uzależnienia” 5 000 zł
11 Human „Lex” Instytut „Jubileusz – Juchy Soundsystem 2019 – Zażywam Tylko Dźwięków” 19 600 zł
12 Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna
Stowarzyszenie MONAR w Olsztynie
„Profilaktyka selektywna. Wczesna motywacja wśród
okazjonalnych użytkowników narkotyków i tzw. „dopalaczy”
19 540 zł
13 Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych „Rekomendowany Program Szkolna Interwencja Profilaktyczna” 20 860 zł
14 Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej Zorganizowanie konferencji upowszechniającej dobre praktyki w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 675 zł
15 Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w dniach 1 listopada-10 grudnia 9 895 zł

2018 ROK

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego   Dotacja 
1 Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny
(Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Olsztynie)
Program wczesnej interwencji FredGoes Net - profilaktyka selektywna nakierowana na dzieci i młodzież z grupy podwyższonego ryzyka. Nie jesteś sam 14 380 zł
2 Fundacja Alternatywnej Edukacji "ALE" Z-NOWU-NA-NOWO - program profilaktyczny wobec problemu używania narkotyków i środków zastępczych wśród młodzieży 19 880 zł
3 Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny
(Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Olsztynie)
Droga do samego siebie 6 650 zł
4 Stowarzyszenie "ALTERNATYWA" Ambasadorowie marzeń 10 850 zł
5 Stowarzyszenie "Szansa na Rozwój" Miękkie narkotyki to twarde zagrożenie - konferencja upowszechniająca nowoczesne programy terapeutyczne dla osób zagrożonych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania narkomanii w województwie warmińsko-mazurskim 8 240 zł
6 Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej Zorganizowanie konferencji upowszechniającej dobre praktyki w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 675 zł
7 Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w dniach 1 listopada-10 grudnia 9 895 zł