Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) są organami konsultacyjnymi i opinodawczymi jednostek samorządu terytorialnego. Są one pełnoprawnym podmiotem uczestniczącym w stanowieniu i wykonywaniu prawa. Tworzy je zespół przedstawicieli trzeciego sektora oraz władzy uchwałodawczej i wykonawczej JST. Celem funkcjonowania RDPP jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w dokonywaniu zmian służących pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, rozumianej jako efektywne wykorzystywanie zasobów i potencjału społeczności lokalnej, zarówno poprzez kreowanie polityk publicznych, jak i realizację zadań ze sfery pożytku publicznego.

Zadania, skład i sposób powoływania Rady reguluje  ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dział II rozdział 6).