Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku

Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku, został powołany na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XIV/253/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku.

Zadania Zespołu:

-Zespół ds. monitoringu i ewaluacji prowadzi monitoring realizacji Strategii w oparciu o przyjęte wskaźniki, stanowiące Załącznik nr 4 do Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku.

-W oparciu o zebrane materiały opracowane zostaną raporty okresowe z monitoringu Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku.

Monitoring okresowy przeprowadzony zostanie w latach: 2013, 2016, 2019, w następujących terminach:

1) zebranie danych z odpowiednich instytucji – do 30 lipca danego roku, 2) przygotowanie raportu okresowego z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w danych priorytetach –
do 30 września danego roku,

3) zatwierdzenie raportu okresowego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Skład Zespołu:

Bernadeta Hordejuk – Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Joanna Karpowicz – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wanda Sylwia Kicińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Marzenna Supranowicz – Przewodnicząca Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Wójt Gminy Pozezdrze.

Jarosław Kogut – Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Wicestarosta Lidzbarski.

Jolanta Biernat-Kalinowska – Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Tomasz Stawarski – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Leszek Balon – Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie.

Iwona Krzyżanowska – Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Grażyna Dywańska – Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

dr Katarzyna Alicja Białobrzeska – Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Monika Seredyn-Turowska – Kierownik Biura Karier Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

Urszula Łydzińska – Przewodnicząca Konwentu Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Mieście Lubawskim.

Alicja Grodowska – Przedstawiciel Konwentu Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie.

Elżbieta Bronakowska – Przewodnicząca Konwentu Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Ewa Szerszeniewska – Przedstawiciel Konwentu Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Mirosława Grochalska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

Bartłomiej Głuszak – Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego FOSa w Olsztynie.

Monika Hausman-Pniewska – Członkimi Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Agata Tyszkiewicz – Przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Joanna Glezman – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Sylwia Cieśluk – Kierownik Biura Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Kontakt z Zespołem:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

tel. 89 521-95-00

e-mail: rops@warmia.mazury.pl

 

 

 


Załączone pliki: