Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej został powołany Uchwałą Nr 63/739/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. Wymóg funkcjonowania tego gremium wynika bezpośrednio z zapisów Działania IV.2 Koordynacja polityki ekonomii społecznej na poziomie regionalnym Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 roku. Powołanie Komitetu zostało również zaplanowane w przyjętym przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego w dniu 21 lipca 2015 r. Wojewódzkim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015 – 2020.

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest złożony  z przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Przewodniczy mu Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pani Wioletta Śląska-Zyśk.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 1. udział w koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym,
 2. rekomendowanie decyzji o charakterze strategicznym w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015 – 2020 (WPRES), m.in. w oparciu o coroczne raporty o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim;
 3.  przyjmowanie corocznych raportów z realizacji WPRES i o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim;
 4.  inicjowanie zmian, nadzorowaniem realizacji i monitorowanie WPRES,
 5. opiniowanie i rekomendowaniem propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną w regionie,
 6. promowanie ekonomii społecznej i tworzenie przyjaznego klimatu dla jej rozwoju w województwie,
 7. upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej,
 8. inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej.

Skład Komitetu:

 • Wioletta Śląska-Zyśk - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Wiesława Przybysz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) Urzędu Marszałkowskiego Województwa w Olsztynie
 • Joanna Karpowicz - Zastępca Dyrektora ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Dorota Wyszkowska-Solnicka - Zastępca Dyrektora ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 • Wiesław Drożdżyński - Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Olsztynie
 • Arkadiusz Jachimowicz - Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Krzysztof Margol - Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
 • Urszula Podurgiel - Prezes Stowarzyszenia ADELFI z siedzibą w Ełku
 • Dariusz Węgierski - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA - COOP  w Olsztynie
 • Joanna Glezman - Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Marek Borowski - Prezes Zarządu Banku Żywności w Olsztynie/ Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Barbara Bąkowska - Prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
 • Roman Dawidowski - Wiceprezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S. A.
 • Mieczysław Królicki - Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła
  i Przedsiębiorczości
 • Mirosław Hiszpański - Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych
 • Kamil Petynka - Dyrektor Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Grażyna Dywańska - Starszy wizytator-Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • dr hab. Anna Organiściak – Krzykowska, prof. UWM - Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
 • Leszek Dziąg - Starosta Braniewski
 • Alicja Kołakowska - Wójt Gminy Świętajno
 • Anna Skass - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku
 • Adam Roznerski - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
 • Teresa Murawska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Kętrzynie
 • Elżbieta Kuczmarska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Iławie
 • Tomasz Piłat - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia”
 • Andrzej Urban - Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „WARMAX” z Olsztyna

Kontakt

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

tel. 89 521-95-00

e-mail: rops@warmia.mazury.pl

 


Załączone pliki: