Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, powołana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), jest ciałem opiniodawczo-doradczym. Kadencja Rady trwa 4 lata, aktualnie, od dnia 12 sierpnia trwa IV Kadencja.

Do zadań rady, zgodnie z w/w ustawą, należy:

1.   inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2.   opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3.   ocena realizacji programów;

4.   opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Skład Rady:

Pan Marek Skaskiewicz – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Pan Tadeusz Milewski – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych, Okręgu Warmińsko-Mazurskiego

Pani Beata Harań – przedstawicielka Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

Pani Ewa Gałka- przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowych. Koło w Nidzicy

Pani Marta Piątek – przedstawicielka Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Pan Arkadiusz Paturej – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pani Barbara Wyłudek – przedstawicielka Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Kontakt 

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

tel. 89 521-95-00

e-mail: rops@warmia.mazury.pl