Zespół ds. monitorowania programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”

Zespół  ds. monitorowania programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”

Już od 21 października 2014 roku działa Zespół ds. monitorowania programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”. Zespół powstał na podstawie  Art. 41 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) oraz art. 21 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 4/39/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Regionalny  Ośrodek  Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 2. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Burmistrz Miasta Szczytno.
 3. Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starosta Gołdapski.
 4. Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 5. Komenda Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
 6. Regionalna  Agencji Producenckiej OTV Olsztyn, Przedstawiciel Oddziału Terenowego TVP S.A. w Olsztynie.
 7. Radio Olsztyn S.A.
 8. Departament  Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 9. Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie.
 10. Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 11. Konwent Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach.
 12. Konwent Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.
 13. Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
 14. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 15. Wojewódzki Urzęd Pracy w Olsztynie.
 16. Warmińsko-Mazurskiego Oddział  Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie.
 17. Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur, Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.
 18. Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie.
 19. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie.
 20. Przedstawiciel Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 21. Biuro  ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 22. Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 23. Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 24. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 25. Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 26. Sieć na Rzecz Seniorów Warmii i Mazur, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej w Orzyszu.
 27. Ełcki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ełku.
 28. Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.

Głównym zadaniem zespołu:

 1. monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności działań wdrażanych w ramach realizacji Programu, w tym analizowanie, przyjmowanie i opiniowanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Programu;
 2. składanie odpowiednich propozycji do podmiotów wdrażających Program;
 3.  przedstawianie wniosków, propozycji, opinii i zagrożeń w zakresie realizacji Programu;
 4. inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz osób starszych;
 5. formułowanie wniosków i rekomendacji z przebiegu monitorowania Programu.

Kontakt z Zespołem można uzyskać poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie:

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17
tel.: (89) 521 95 00
fax.: (89) 521 95 09
e-mail: rops@warmia.mazury.pl