Ciała Dialogu Obywatelskiego

Jak wynika ze Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 powołanych jest 54 zespołów i grup roboczych, które angażują z przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego województwa. Ważniejsze zespoły to: Rada Działalnośći Pożytku Publicznegor, Zespół do opracowania „Wojewódzkiego programu wyrównania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”, Wojewódzka Rada Sportu w Olsztynie , ale jest też czternaście zespołów branżówych działających przy poszczególnych Departamentach m.in. dotyczących: edukacji i promocji zdrowia publicznego,promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy, rozwoju kultury fizycznej, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej, upowszechnienia i ochrony praw konsumenta, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, rozwoju turystyki, zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego, aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińsko-mazurskim, wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży, wspierania rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, integracji środowisk kombatanckich. Liczba zespołów to wymiar partycypacji społecznej na poziomie regionalnym. Pytanie czy wyniki prac zespołów odczuwają zwykłe organizacje pozarządowe.