Pełnomocnik Marszałka ds. organizacji pozarządowych

W coraz większej ilości samorządów powoływani są pełnomocnicy ds. organizacji pozarządowych, którzy pełnią rolę łącznika i pomagają w sprawnej realizacji zasad współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. W województwie warmińsko-mazurskim Pełnomocnikiem Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi jest Joannna Glezman.

Do zadań Pełnomocnika należą:
- współpraca z organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza ze zorganizowanymi partnerami sektora pozarządowego w postaci reprezentacji terytorialnych i branżowych, związkami stowarzyszeń, organizacjami infrastrukturalnymi,
- bieżąca współpraca z Departamentami Urzędu Marszałkowskiego oraz z administracją publiczną,
- współpraca ze swoimi odpowiednikami w powiatach i gminach,
- obsługa pracy Zespołu Sterująco-Monitorującego,
- koordynacja prac nad opracowaniem projektu programu współpracy na dany rok, opracowanie końcowego projektu dokumentu i przedłożenie go Zarządowi Województwa,
- sporządzanie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i przedłożenie go Zarządowi,
Sejmikowi, Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zespołowi Sterująco - Monitorującemu oraz zamieszczanie go na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego,
- przygotowywanie we współpracy z właściwymi Departamentami opinii wniosku
o partnerstwo samorządu województwa z organizacją pozarządową,
- analiza we współpracy z właściwymi Departamentami wniosków o dofinansowanie wkładu własnego organizacji przy realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych lub innych
- współorganizacja dorocznej Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz innych konferencji, spotkań i szkoleń związanych
z sektorem pozarządowym,
- piecza nad informacjami dotyczącymi organizacji pozarządowych zamieszczanymi na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego,
- kojarzenie partnerstw organizacji i innych partnerów, inspirowanie do wspólnej realizacji projektów, animowanie współpracy organizacji z samorządem, wspieranie wdrażania modelowych rozwiązań w zakresie współpracy,
- przygotowanie materiałów będących podstawą do monitoringu i ewaluacji zasad współpracy i projektów rocznych programów współpracy,
- członkostwo w każdej Komisji Konkursowej powoływanej na potrzeby rozstrzygnięcia konkursów ofert,
- podejmowanie innych działań dotyczących rozwoju współpracy.