Czym jest forum?

Forum Pełnomocników powstało w 2006 roku. Jest inicjatywą kilku podmiotów: Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dlaczego nazwa Forum Pełnomocników? – bo uważamy, że urzędnicy odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi powinni być (i często są) w randze pełnomocnika. Np. pełnomocnicy prezydentów w Ełku, Olsztynie czy Elblągu.

Celem Forum jest skupienie urzędników odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi z samorządów gminnych, powiatowych, a także z ich jednostek (MOPS, PCPR, Domy Kultury i in.). Stworzenie tym osobom miejsca spotkań, wymiany informacji, doświadczeń i edukacji. Chcemy aby ci „pełnomocnicy” byli jak najlepiej przygotowani do trudnej pracy - pomiędzy organizacjami pozarządowymi a swoimi urzędami i instytucjami. Aby łączyli siły i możliwości obu stron dla dobra rozwoju społeczności lokalnych.

Do Forum nie trzeba się zapisywać. Jest to miejsce zawsze otwarte dla zainteresowanych urzędników. W ramach Forum odbywają się spotkania szkoleniowe i konsultacyjne, seminaria, konferencje. Forum obsługuje Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych poprzez organizowanie ww wydarzeń oraz działalność informacyjną, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i jednostkami w kraju i za granicą zainteresowanymi ideą i działaniami Forum.