Czym jest RDPP?

Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) jest pełnoprawnym podmiotem uczestniczącym w stanowieniu i wykonywaniu prawa. Tworzy ją zespół przedstawicieli trzeciego sektora oraz władzy uchwałodawczej i wykonawczej.

Celem RDPP jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w dokonywaniu zmian służących pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości, rozumianej jako efektywne wykorzystywanie zasobów i potencjału społeczności lokalnej, zarówno poprzez kreowanie polityk publicznych, jak i realizację zadań ze sfery pożytku publicznego.

Zadania, skład sposób powoływania Rady reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Załączone pliki: