Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000314821
  • Rok założenia: 2008
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • ul. Erwina Kruka 3
  • 10-538 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie rozpoczęła swoją działalność uroczystą inauguracją roku akademickiego w dniu 9 października 2008 r. Jej bieżącą działalnością kieruje Zarząd.
Do statutowych celów działania ATW należy m.in. aktywizowanie osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, a także upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków. Działalność obejmuje dwie główne dziedziny: organizację wykładów i aktywizację słuchaczy przez uczestnictwo w kołach zainteresowań. Do chwili obecnej słuchacze mieli okazję wysłuchać wykładów obejmujących między innymi tematykę leczenia i profilaktyki zdrowia, psychologii, promocji zdrowego odżywiania, przyrodniczą, filozofię, literaturę i sztukę, astronomię oraz historię.