Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000172231
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • Plac Jana Pawła II 1
  • 14-300 Morąg
  • Powiat: ostródzki
  • Gmina: Morąg