Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000315662
  • Rok założenia: 2008
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrona i promocja zdrowia, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja i organizacja wolontariatu
  • ul. Gdańska 21
  • 11-100 Lidzbark Warmiński
  • Powiat: lidzbarski
  • Gmina: Lidzbark Warmiński

Cele działalności Stowarzyszenia: aktywizacja i integrowanie lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kobiet, dzieci i młodzieży
1. popularyzacja różnorodnych dziedzin sztuki
2. praca na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
3. dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo historyczno-kulturowe
4. szerzenie idei aktywnego, zdrowego i radosnego stylu życia
5. propagowanie uczestnictwa młodzieży w wychowaniu obywatelskim i wolontariacie
6. wspieranie dialogu między kulturami
7. budowanie poczucia tożsamości narodowej w zintegrowanej Europie
8. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami