Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000358546
  • Rok założenia: 2010
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • ul. Chełmińska 1
  • 14-200 Iława
  • Powiat: iławski
  • Gmina: Iława

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci chorych. Podstawowym celem organizacji jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie posiada osobowość prawną od 30 czerwca 2010 r. Natomiast od 28 września 2012 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego OPP.