Stowarzyszenie MIASTOWIEŚ w Ornecie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000356594
  • Rok założenia: 2010
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Mickiewicza 1
  • 11-130 Orneta
  • Powiat: lidzbarski
  • Gmina: Orneta

Celem stowarzyszenia jest integracja środowiska obejmującego miasto i gminę, wyrównywanie szans poprzez podejmowanie działań na rzecz mieszkańców miasta i wsi, działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej poprzez wspieranie aktywności obywateli z terenu miasta i gminy, działalność na rzecz rozwoju i wspierania inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych, promocja i ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym, upowszechnianie tradycji regionu Warmii i Mazur, zrzeszanie osób zajmujących się działalnością kolekcjonerską, podejmowanie działań związanych z ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego.