Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000290231
  • Rok założenia: 2007
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • ul. Krótka 11/16
  • 19-335 Prostki
  • Powiat: ełcki
  • Gmina: Prostki