Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000034507
  • Rok założenia: 2001
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • ul. Konrada Wallenroda 4A
  • 11-520 Ryn
  • Powiat: giżycki
  • Gmina: Ryn

Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca" powstało w 2001 roku z inicjatywy Pani Haliny Łukasik.Głównym powodem utworzenia Stowarzyszenia była obawa przed likwidacją Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Warsztaty od początku swojej działalności (1994) działały przy Spółdzielni PUH „Zorza” Niewidomych, jednak słabnąca kondycja tejże firmy spowodowała ruch asekuracyjny w postaci utworzenia Stowarzyszenia mogącego w każdej chwili przejąć prowadzenie WTZ. Ostatecznie w 2004 roku „Zorza” zgłosiła wniosek o upadłość a RYSIPON „Dar Serca” przejęło prowadzenie WTZ. Nie udało by się to jednak bez pomocy i zaangażowania wielu dobrych ludzi, albowiem cały majątek Warsztatu przejął syndyk masy upadłościowej „Zorzy” i trzeba było go wykupić. Największy wkład w ocalenie WTZ miała holenderska telewizja TROS, która zrządzeniem losu pojawiła się w Rynie i postanowiła pomóc, ofiarując ostatecznie większą część potrzebnej sumy. Warsztaty przetrwały.
Od roku 2007 Stowarzyszenie prowadzi także drugą placówkę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych mianowicie Środowiskowy Dom Samopomocy.