Fundacja Inicjatyw Pozytywnych PozytywArt

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000545646
  • Rok założenia: 2015
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, promocja i organizacja wolontariatu, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży
  • Ryn Kolonia 30
  • 11-520 Ryn
  • Powiat: giżycki
  • Gmina: Ryn

Fundacja Inicjatyw Pozytywnych PozytywArt powstała z potrzeby serca i ma na celu inicjowanie, wspieranie oraz promocję działań społecznie użytecznych, ze szczególnym uwzględnieniem grup wykluczonych społecznie.