Stowarzyszenie "Przestrzeń"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000604459
  • Rok założenia: 2016
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, porządek i bezpieczeństwo publiczne, promocja i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • ul. Sportowa 16
  • 11-230 Bisztynek
  • Powiat: bartoszycki
  • Gmina: Bisztynek

Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

1) wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się,
2) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom, osobom
w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym,
3) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
5) działalność charytatywna, w tym zbiórki publiczne,
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie historii, w tym rozwój
świadomości historycznej, obywatelskiej i kulturowej.