Biskupieckie Stowarzyszenie Detektorystyczne GRYF

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000766497
  • Rok założenia: 2019
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

PRACE BADAWCZE O CHARAKTERZE HISTORYCZNYM, ZARÓWNO W ZAKRESIE PRAC ARCHIWALNYCH JAK I TERENOWYCH; WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI MUZEALNEJ I KOLEKCJONERSKIEJ; PODEJMOWANIE ZGODNEJ Z PRAWEM, ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI EKSPLORACYJNEJ