Fundacja na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie „Bezpieczny Dom”

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000527051
  • Rok założenia: 2014
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • Sokolica 4a/2
  • 11-200 Sokolica
  • Powiat: bartoszycki
  • Gmina: Bartoszyce

Misja:
1. Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem przemocy;
2. Ochrona przed przemocą w rodzinie oraz zapobieganie wystąpienia zjawiska przemocy;
3. Wsparcie i pomoc psychologiczna ofiarom przemocy;
4. Przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, rodzinie oraz środowisku zawodowym, osób doznających przemocy;
5. Podniesienie świadomości społecznej na temat przyczyn, skutków stosowania przemocy w rodzinie oraz możliwościach uzyskania pomocy;
6. Współpraca z innymi specjalistami w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych