Fundacja Pro Liberis et Arte

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000502486
  • Rok założenia: 2014
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • Ostrzeszewo 81a
  • 10-687 Ostrzeszewo
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Purda

Cele Fundacji:
1) Wspieranie edukacji i rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży.
2) Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
3) Działania na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
4) Działania na rzecz znajomości języków obcych i kultur innych krajów.
5) Edukacja na rzecz tolerancji wobec innych wyznań, ras i kultur.
6) Wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego na obszarach wiejskich.
7) Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
8) Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9) Tworzenie, aktywizowanie i wspieranie działalności organizacji i grup społecznych.
10) Podejmowanie działań dążących do przezwyciężania i powstrzymywania nierówności społecznych.
11) Działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
12) Działania na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju oraz budowania więzi społecznych i rodzinnych.
13) Działania na rzecz zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności psychoprofilaktycznych i profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom.
14) Upowszechnianie edukacji ekologicznej i działania na rzecz zachowania zasobów naturalnych.