Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000293428
  • Rok założenia: 2007
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • Lamkowo 29
  • 11-010 Lamkowo
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Barczewo

Celem Stowarzyszenia jest :
1. Działanie w kierunku wyrównywania szans i tworzenia warunków do rozwoju dzieci wiejskich, a w szczególności :
- wspieranie społecznej aktywności obywateli szczególnie dotyczącej rozwoju dzieci i młodzieży z terenów wiejskich
- prowadzenie przedszkoli, szkół, zespołów i placówek oświatowych
- integrowanie organizacji pozarządowych w celu ich rozwoju i tworzeniu warunków ich powstawania
- kultywowanie tradycji lokalnych w tym inicjowanie, szkolenie, prowadzenie zespołów, ognisk, kółek muzycznych, plastycznych, recytatorskich, grup teatralnych
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
2. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami mającymi podobne lub zbliżone cele.
3. Współdziałanie z administracją publiczną, sektorem gospodarczym oraz osobami fizycznymi mającymi wpływ na rozwój lokalnej społeczności.
4. Promocja zdrowego stylu życia, działań ekologicznych i agroturystycznych poprzez:
- wspieranie placówek należących do sieci szkół promujących zdrowie
- wspieranie inicjatyw ekologicznych służących zmianie nawyków społecznych w celu ochrony środowiska
- pomoc małym gospodarstwom w przekształcaniu swojej działalności na inny profil, tworzenie agroturystyki, wiosek tematycznych
- pomoc rolnikom, nauczycielom w zdobywaniu nowych kwalifikacji, uprawnień, zawodów
5. Popieranie, inicjowanie działań na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego: edukacyjnych, kulturalnych, gospodarczych (...)