Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „PRZESTRZEŃ”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000376804
  • Rok założenia: 2011
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. UODPP, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Blanki 13
  • 11-100 Blanki
  • Powiat: lidzbarski
  • Gmina: Lidzbark Warmiński

Główne działania statutowe:
• rozwijanie i propagowanie wszelkich form samoorganizacji społecznej na terenie gminy Lidzbark Warmiński
• podejmowanie, wspieranie współuczestniczenie w inicjatywach gospodarczych mających na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego mieszkańców gminy,
• integrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstwa,
• aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, szkoleń zawodowych, kursów informacyjnych, tworzenia banków danych o miejscowym rynku pracy,
• propagowanie wśród mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży postaw zmierzających do samorealizacji,
• podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych oraz inicjowanie nowych działań w tym zakresie
• wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej
• podejmowanie działań na rzecz integracji sektora pozarządowego,
i inne.