Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "JAK NIE MY TO KTO"

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000617230
  • Rok założenia: 2016
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ul. Głowackiego 28/708
  • 10-448 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Najważniejsze Cele Fundacji:
– Inicjowanie, wspomaganie i realizacja działań na rzecz stwarzania warunków dla lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego
– Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla pobudzania lokalnych inicjatyw społecznych wspierających budowanie społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego
– Organizowanie, wspieranie i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz partnerstw sektorowych i tworzenia sieci powiązań pomiędzy podmiotami realizującymi zadania w imieniu i na rzecz społeczności lokalnych.
– Podejmowanie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych i innych instytucji działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych dziedzinach m.in. edukacji, kultury, turystyki, sportu, rekreacji, edukacji, nauki, informatyzacji, środowiska przyrodniczego, przedsiębiorczości.