Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ANIMATOR

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000174446
  • Rok założenia: 2003
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. UODPP, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, turystyka i krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Plac Kombatantów 8/1
  • 14-300 Morąg
  • Powiat: ostródzki
  • Gmina: Morąg

Stowarzyszenie powstało w 2003 roku pod nazwą Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Miłomłyn w Miłomłynie. W 2018 roku wraz ze zmianą siedziby, nastąpiła też zmiana nazwy organizacji.
Głównym celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspomaganie oraz realizowanie działań na rzecz stwarzania warunków dla lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego.