Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych SZANSA

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000202570
  • Rok założenia: 2004
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, promocja i organizacja wolontariatu, wypoczynek dzieci i młodzieży
  • ul. Białostocka 3
  • 11-500 Giżycko
  • Powiat: giżycki
  • Gmina: Giżycko

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

1. Prowadzenie placówek oświatowych i innych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Działanie na rzecz dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.
3. Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Giżycku
4. Wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych.
5. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku.
6. Włączanie osób niepełnosprawnych w życie środowiska lokalnego.
7. Wspieranie rodziców i opiekunów w terapii dzieci.
8. Wspomaganie terapii, rehabilitacji i rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych w tym osób, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu.
9. Promocję oraz organizowanie wolontariatu.