Stowarzyszenie Warmińska Wieś

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000274716
  • Rok założenia: 2007
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, promocja i organizacja wolontariatu, turystyka i krajoznawstwo, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  • Różnowo 175
  • 11-001 Różnowo
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Dywity

Stowarzyszenie powstało 6 marca 2007. Głównym celem działań Stowarzyszenia jest poprawa warunków życia i wypoczynku na wsi. Chcemy, aby Różnowo było miejscem przyjaznym. Miejscem, w którym dobrze się mieszka, wypoczywa i do którego chętnie się wraca.