Stowarzyszenie „Nasze Jutro”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000418839
  • Rok założenia: 2012
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Faryny 87
  • 12-114 Faryny
  • Powiat: szczycieński
  • Gmina: Rozogi

Celami stowarzyszenia są:
a) działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej,
b) działalność edukacyjna, kulturalna, wychowawcza,
c) wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
d) promocja i organizacja wolontariatu,
e) działalność na rzecz integracji i rozwijania kontaktów i współpracy społeczności lokalnej,
f) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
g) aktywizacja zawodowa osób młodych oraz bezrobotnych,
h) działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości,
i) promocja zdrowia, w tym propagowanie zdrowego trybu życia,
j) promocja różnych form amatorskiej aktywności sportowej,
k) działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym edukacja ekologiczna,
l) propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury.