Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia”

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000451493
  • Rok założenia: 2013
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wypoczynek dzieci i młodzieży
  • ul. Suwalska 11/1
  • 11-510 Wydminy
  • Powiat: giżycki
  • Gmina: Wydminy

Celami Fundacji są:
1) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych;
2) aktywizacja młodzieży niepełnosprawnej na rynku pracy;
3) pomoc dla młodzieży niepełnosprawnej w w powrocie do zdrowia i usamodzielnienia się
4) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
5) działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych;
6) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
7) pomoc dla rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ;
8) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w statucie;
9) organizowanie leczenia i szeroko pojętej rehabilitacji medycznej i społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
10) organizacja przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,mających za przedmiot naukę, oświatę i wychowanie.