Instytut Praw Obywatelskich

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000507379
  • Rok założenia: 2014
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  • Rymkiewicza 4
  • 10-089 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Instytut Praw Obywatelskich (IPO) to niezależna, apolityczna, pozarządowa organizacja typu think-and-do tank, działająca w formule non-profit.

Organizacja powołana została do prowadzenia badań naukowych i analiz dotyczących spraw publicznych oraz monitoringu przestrzegania praw obywatelskich w Polsce. Działalność organizacji uzupełniają liczne projekty o charakterze prawnym i obywatelskim. Instytut prowadzi również postępowania inicjowane ze względu na ważny społeczny interes oraz świadczy wsparcie indywidualne w sprawach szczególnie naruszających standardy państwa prawa. Nadrzędnym celem działalności instytutu jest chęć wypracowania systemowych rozwiązań podejmowanych problemów.

Instytut funkcjonuje jako fundacja prowadzącą działalność pożytku publicznego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do statutowych celów działalności instytutu należą m.in. ochrona praw i wolności człowieka i obywatela; upowszechnianie idei wolności, demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; upowszechnianie wiedzy o państwie i prawie; zwiększanie dostępu do informacji publicznych; upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich; działanie na rzecz upowszechniania wiedzy i prawdy historycznej; wspieranie idei pojednania, integracji europejskiej, rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami; wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej i społecznej.