Fundacja 36i6

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000537074
  • Rok założenia: 2015
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży
  • Różnowo 315
  • 11-001 Różnowo
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Dywity

Misja: Lokalną społeczność zachęcamy do aktywności duchowej i fizycznej. Do zmiany rzeczywistości wokół nas. Razem – jesteśmy silni. Razem – inspirujemy się i zachęcamy. Razem – możemy więcej!