Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000644906
  • Rok założenia: 2016
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • Łęcze 7K
  • 82-340 Łęcze
  • Powiat: elbląski
  • Gmina: Tolkmicko

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób zainteresowanych pielęgnowaniem dawnych tradycji, przekazywaniem wiedzy w zakresie ginących zawodów.

Jesteśmy specjalistami z różnych dziedzin, pasjonatami, wciąż zgłębiamy wiedzę na temat naszego dziedzictwa historycznego i kulturowego, historii kraju. To co umiemy- przekazujemy dalej.

Naszym celem była, jest i będzie m.in. edukacja w zakresie tradycyjnych zawodów i rzemiosła, uprawa roślin włóknistych i pozyskiwanie włókna.