Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000215256
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wypoczynek dzieci i młodzieży
  • ul. 1 Maja 37
  • 82-300 Elbląg
  • Powiat: miasto Elbląg
  • Gmina: Elbląg

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu posiada statut organizacji pożytku publicznego. Zajmujemy się propagowaniem i ochroną praw dzieci oraz wielowymiarowym wsparciem dzieci i ich rodzin. Prowadzimy działalność opiekuńczo-wychowawczą, edukacyjną oraz profilaktyczno- interwencyjną. Realizujemy szkolenia nauczycieli oraz warsztaty rozwoju umiejętności wychowawczych dla rodziców. Organizujemy kolonie wypoczynkowe i integracyjne. Wspieramy edukację na terenach wiejskich, prowadząc punkty przedszkolne oraz organizując dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych. Prowadzimy terapię rodzin, udzielamy poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogiczno-społecznego w zakresie funkcjonowania dziecka i rodziny.

Elbląski Oddział TPD prowadzi obecnie:
- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Elblągu
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy w Elblągu
- Środowiskowe Ognisko ? Wychowawcze w Elblągu
- punkty przedszkolne na terenach wiejskich w powiecie elbląskim i braniewskim
- koła TPD przy szkołach podstawowych i gimnazjach w Elblągu i powiecie elbląskim