Stowarzyszenie Elbląg Europa

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000150728
  • Rok założenia: 2003
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ul. Warszawska 55
  • 82-300 Elbląg
  • Powiat: miasto Elbląg
  • Gmina: Elbląg

Misja
Misją Stowarzyszenia Elbląg Europa jest realizowanie i popieranie wszelkich działań służących dobru mieszkańców Elbląga i regionu elbląskiego.

Wizja
Stowarzyszenie Elbląg Europa, jako miejsce do spotkań dla ludzi różnych kultur i narodowości, którzy szukają przestrzeni do rozwoju i samorealizacji.