Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000433344
  • Rok założenia: 2012
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. UODPP, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja i organizacja wolontariatu, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wypoczynek dzieci i młodzieży
  • ul. Jana III Sobieskiego 9
  • 14-100 Ostróda
  • Powiat: ostródzki
  • Gmina: Ostróda

Jesteśmy ludźmi z różnych środowisk, których połączyła wspólna idea. Interesuje nas praca u podstaw - jak u Żeromskiego :-). Żmudna, czasami niewdzięczna, mało spektakularna, ale w perspektywie czasu dająca najlepsze efekty.
Uważamy, że pojawiła się potrzeba i miejsce na oddolne działania, na spontaniczne organizowanie się. Można albo narzekać, albo ujarzmiać i oswajać rzeczywistość. Trzeba próbować zmieniać świadomość, ale nie poprzez moralizowanie, tylko poprzez pozytywne i konstruktywne działania.
Jesteśmy ludźmi z prowincji. I nie wstydzimy się tego. Trudno wstydzić się miejsca, w którym się żyje. Ale to nie oznacza, ze nie chcemy go zmienić. Każdego dnia widzimy nieproporcjonalny i destrukcyjny wpływ nierówności pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi a prowincją. Wpływ na jakość życia, na sposób myślenia, a przede wszystkim na życiowe szanse młodych ludzi.
Nie wiemy jak dokładnie będzie wyglądał świat, gdy nasze dzieci dorosną, ale wiemy, że będzie to świat, który będzie wymagał od niej kreatywności, posługiwania się mediami, technologiami, ale też umiejętności współpracy, otwartości, kreatywności elastyczności i odnalezienia się w demokracji.
Marzymy o dostępie do edukacji, która realnie przygotowuje do życia w świecie, którego nawet nie umiemy sobie jeszcze wyobrazić, o edukacji która rozwija, a nie formatuje, edukacji, która uczy myślenia a nie wykonywania poleceń. I marzymy o takiej edukacji właśnie na naszej prowincji!