Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Olsztynie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000131582
  • Rok założenia: 1974
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • ul. Dąbrowszczaków 3
  • 10-538 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Celem Towarzystwa jest podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Działalność Towarzystwa koncentruje się wokół współpracy społeczników i profesjonalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kultury.

Formy aktywności:
- popularyzacja wiedzy o zabytkach, ich ochronie i konserwacji
- pobudzanie społecznych inicjatyw
- bezpośrednia opieka nad zabytkami, zespołami zabytkowymi i lokalnym środowiskiem kulturowym
- współpraca ze służbami konserwatorskimi
- współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony dziedzictwa.