Stowarzyszenie "Wystarczy Jeden Uśmiech"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000471128
  • Rok założenia: 2013
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży
  • ul. Leopolda Staffa 10
  • 82-300 Elbląg
  • Powiat: miasto Elbląg
  • Gmina: Elbląg

Stowarzyszenie działa na rzecz m.in. upowszechniania aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, sportu wg zasad fair play, a także promowanie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.