Stowarzyszenie "Dwie Wsie"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000396144
  • Rok założenia: 2011
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, promocja i organizacja wolontariatu, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • Dłużyna 21
  • 82-310 Dłużyna
  • Powiat: elbląski
  • Gmina: Elbląg

Stowarzyszenie "Dwie Wsie" powstało z inicjatywy mieszkańców wsi Dłużyna i Węzina, na Żuławach Elbląskich, w Gminie Elbląg. Jednym z celów organizacji jest budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.