Forum Prorodzinne - Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000043406
  • Rok założenia: 2000
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • ul. Pieniężnego 22
  • 10-006 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Celem Forum Prorodzinnego jest w szczególności:
1. Udział w kształtowaniu w regionie warmińsko-mazurskim polityki prorodzinnej zmierzającej do wzmocnienia rodzin i tworzenie klimatu prorodzinnego.
2. Kształtowanie odpowiedzialności społecznej za rozwój i przyszłość rodzin w naszym regionie poprzez działalność profilaktyczną, oświatową, kulturalną, socjalną (w tym pomoc społeczną) ekologiczną i inną, zmierzającą do zaspokojenia potrzeb materialnych i duchowych rodzin.
3. Kreowanie społecznych działań prorodzinnych, zwłaszcza na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.