Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000218776
  • Rok założenia: 2004
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, turystyka i krajoznawstwo
  • Plac Jana Pawła II 1
  • 14-300 Morąg
  • Powiat: ostródzki
  • Gmina: Morąg

Do najważniejszych celów Lokalnej Organizacji Turystycznej zalicza się aktywne rozwijanie turystyki na obszarze zrzeszonych gmin – Morąga, Łukty i Miłakowa oraz współtworzenie oferty produktów turystycznych i wykreowanie nowego spojrzenia na walory turystyczne regionu, przy równocześnie zachowanej równości współuczestniczących podmiotów. Zadania statutowe LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” realizuje w szczególności poprzez:
1. Organizację i udział w targach, imprezach promocyjnych, spotkaniach oraz szkoleniach specjalistycznych krajowych i zagranicznych.
2. Opracowywanie oraz udział w opracowywaniu strategii rozwoju, planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
3. Udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie zrzeszonych gmin.
4. Wspieranie inicjatyw mających wpływ na rozwój turystyki i agroturystyki.
5. Zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych.
6. Promocja obszaru zrzeszonych gmin we wszystkich możliwych formach.
7. Zapewnienie funkcjonowania informacji turystycznej oraz banku danych o podmiotach działających na terenie zrzeszonych gmin.