Fundacja Revita Warmia

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000490554
  • Rok założenia: 2013
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Tłokowo 45
  • 11-320 Tłokowo
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Jeziorany

CELE GŁÓWNE:
1. Wspieranie rewitalizacji krajobrazu kulturowego regionu Warmii i Mazur w tym miast i wsi oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju
2. Wspieranie lokalnej kultury żywej w tym ochrona, przybliżanie i promocja kultury, sztuki i rzemiosła artystycznego,wspieranie i promocja artystów, twórców, rzemieślników lokalnych
3. Wspieranie indywidualnej tożsamości lokalnej: kulturowej, przestrzennej, społecznej
4. Szerzenie idei tolerancji, świadomości i otwartości na inne kultury
5. Szerzenie świadomości obywatelskiej i współodpowiedzialności za świat, w którym żyjemy, promowanie postaw obywatelskich i wspieranie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego aktywnie uczestniczącego w życiu lokalnym.
6. Tworzenie sieci współpracy i rozwoju pomiędzy ludźmi zajmującymi się twórczością artystyczną, organizacjami artystycznymi, instytucjami naukowymi i akademickimi oraz muzeami i galeriami sztuki, a oraz sferą przedsiębiorczości i biznesu
7. Edukacja artystyczna i ekologiczna oparta o kulturową tożsamość lokalną i krajobraz kulturowy
8. Wspieranie przedsiębiorczości w lokalnej kulturze, promocja i upowszechnianie lokalnych produktów kultury, produktów przemysłów kreatywnych oraz promocja twórców, artystów, rzemieślników skierowana do szerokiego grona odbiorców