Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000233904
  • Rok założenia: 2005
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. UODPP, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • ul. Małeckich 3 / 30 U
  • 19-300 Ełk
  • Powiat: ełcki
  • Gmina: Ełk

Czym się zajmujemy:
wyzwalamy społeczną energię, dzieląc się naszymi doświadczeniami, prowadząc konkursy grantowe i program stypendialny,
pracujemy z w środowiskach wiejskich, dając szansę tym, którzy nie mają łatwego dostępu do kultury, nauki, atrakcyjnych i rozwijających zajęć,
wspieramy rozwój partnerskiej współpracy zarówno między organizacjami, instytucjami publicznymi jak i lokalnym biznesem,
wspieramy liderów i całe społeczności pomagając im działać i rozwijać współpracę w najbliższym otoczeniu.