Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Rybno

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000565807
  • Rok założenia: 2015
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Rumian 55
  • 13-220 Rumian
  • Powiat: działdowski
  • Gmina: Rybno