Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Hartowiec

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000002569
  • Rok założenia: 2001
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Hartowiec 40
  • 13-220 Hartowiec
  • Powiat: działdowski
  • Gmina: Rybno