Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000534934
  • Rok założenia: 2014
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • ul. Betoniarska 4/14
  • 13-306 Kurzętnik
  • Powiat: nowomiejski
  • Gmina: Kurzętnik

Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania to organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel twórcze powiązanie architektury, ruralistyki, antropologii oraz sztuki współczesnej dla poprawy jakości życia na terenach poza wielkomiejskich.
Naszymi narzędziami są edukacja, wiedza ekspercka i kreatywność, a polem działania przestrzeń i jej związki ze społecznościami lokalnymi.
Interesują nas tradycyjne i współczesne strategie wykorzystywania krajobrazów i miejsc dla potrzeb człowieka oraz pogodzenie ich z takimi wartościami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jak ład, zmienność i zaskakująca perspektywa.
Mieszkamy w Nowym Mieście Lubawskim, na pograniczu Pomorza i Mazur; pracujemy wszędzie, gdzie stykają się ze sobą człowiek i jego otoczenie.