Forum Animatorów Społecznych

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000450831
  • Rok założenia: 2013
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. UODPP, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • Wybudowanie 4
  • 13-306 Kurzętnik
  • Powiat: nowomiejski
  • Gmina: Kurzętnik

Jesteśmy grupą ludzi aktywnych świadomie przyjmujących na siebie rolę animatorów i edukatorów społecznych. Tworzymy przestrzeń do dialogu oraz współpracy polegającej na wymianie informacji, doświadczeń, wzajemnym wsparciu, poszukiwaniu nowych metod i form animacji. Wierzymy w możliwości ludzi, mając na względzie szacunek dla ich tradycji, kultury, tożsamości, wspieramy rozwój oraz aktywność społeczności.