Stowarzyszenie „Szkoła pod lasem"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000411304
  • Rok założenia: 2012
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • ul. 1 Maja 25
  • 19-500 Gołdap
  • Powiat: gołdapski
  • Gmina: Gołdap

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Wspieranie rodziców i nauczycieli w ich działaniach na rzecz uczniów, szkoły i lokalnego środowiska .
2) Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych; ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
3) Aktywizacja lokalnego środowiska.
4) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
5) Przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznej Polski.
6) Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.